Instruks - Lagleder

Ottestad fotball



Instruks - Lagleder

1.0 Formål med instruksen

Formålet med instruksen er å gjøre hverdagen lettere for lagleder (oppmann) ved å gi noen tips og retningslinjer for arbeidet rundt det å lede et lag. Dette arbeidet er viktig for at laget skal fungere godt både sportslig og sosialt.

2.0 Innhold

2.1 Generelt for alle lagledere Lagleder er administrativt ansvarlig for sitt lag, men grensene mellom trener og lagleders funksjoner må ikke bli for rigide (- bruk sunn fornuft). Lagleder har følgende oppgaver:

 Ta ansvaret for organisering av det utenom-sportslige arbeidet i forbindelse med trening og kamp, herunder fordele lagets oppgaver på de andre tillitsvalgte og foreldre i laget.

 Utpeke dugnads- og miljøansvarlige i laget.

 Være med i arbeidet med å skaffe trener (- Sportslig kan assistere).

 Sørge for å oppdatere laglister. Informere leder om spillere kommer til eller slutter.

 Delta på klubbens informasjonsmøter for lagledere, eventuelt skaffe stedfortreder.

 Sørge for å spre nødvendig informasjon til spillere og foreldre, eksempelvis om treningstider, kampprogram, cuper, foreldremøter, turer etc.

 Sørge for at miljøansvarlig i laget tar ansvar for sin del i henhold til instruks (- bla. arrangerer sosiale tilstelninger for spillerne).  Sørge for at dugnadsansvarlig tar ansvaret for sin del i henhold til instruks.

 Holde oversikt over lagets økonomi, og ta vare på kvitteringer .Send inn kvitteringer for utgifter så snart som mulig. Kvitteringer kan scannes og sendes på mail til faktura@ottestadil.no sammen med skjema om utlegg. For ungdomsfotballen er det også i de fleste tilfeller rutiner for betaling av dommere. Utfylt skjema for dommeroppgjør sendes til dommerbetaling@ottestadil.no

 Siste frist for innlevering av dokumenterte utgifter fra foregående år er 10. januar.

 I samarbeid med kasserer kontrollere at alle har betalt aktivitetsavgift. Hvis noen av spillerne / foreldrene har økonomiske problemer som gjør at de ikke greier å betale, kan de søke om støtte til NAV. Får man avslag fra Nav kan man søke Styret om fritak fra eller reduksjon av kontingent. Brev om avslag fra NAV må vedlegges søknaden til Styret.

2.2 Praktisk info

2.2.1 Laglister ”Laglister” skal alltid være oppdatert i klubbens register (Klubbadmin).

2.2.2 Informasjonskanaler På de følgende måtene kan du få tak i informasjon i klubben:

o Via hjemmesiden, som er klubbens hovedoppslagverk / database.

o Via nyheter pr. e-post fra Styret eller leder

o Via informasjons-møtene.

o Via direkte kontakt med Styret eller leder

o Via kontakt med andre lag

o Via www.fotball.no

2.2.3 Spillematriell / førstehjelpsutstyr/ Drakter Utleveres av materiell forvalterfunksjonen

2.2.4 Oppgjørsskjema Alle utgifter som klubben kreves for, skal dokumenteres ved hjelp av kvitteringer. Alt føres opp på ”Oppgjørsskjema” (se hjemmesiden) enkeltvis og summeres nederst.

2.2.5 Skaffe treningsbaner Sammen med trener, må lagleder melde banebehov til baneansvarlig innen de frister som blir kunngjort. Hvis laget trenger baner ut over det klubben rår over og fordeler, må laget selv skaffe disse

2.2.6 Lagets Økonomi Alle lagene har ansvaret for egen økonomi, og må føre et lokalt regnskap. Laget disponerer en andel av aktivitetsavgiften. Alle lag skal ha en økonomiansvarlig som sammen med trenere og oppmann planlegger kommende sesong i god tid. Budsjett for aktiviteten til laget kommende år som danner grunnlaget for aktivitetsavgiften sendes inn til fotball@ottestadil.no før budsjett for kommende år skal vedtas på ekstraordinært årsmøte.

2.2.7 Påmelding til serien Lagleder må sørge for at laget blir påmeldt seriespill innen de frister som Indre Østland Fotballkrets bestemmer for de enkelte aldersgrupper. ”Påmeldingskjema” (hjemmesiden) fylles ut og sendes fotball@ottestadil.no senest 2 dager før påmeldingsfristen går ut.

2.3 Tillegg for lagleder 5er - lag

2.3.1 Flytting av Hjemmekamp Oversikt over ledig bane finnes på hjemmeside. Klubben har disposisjonsrett over banene i barnefotball for å avholde kamper til avtalte kampdager og kamptider, se treningskalender for bane så ser man når banen er reservert for kamper.

Kontakt OIL Fotball på fotball@ottestadil.no for å få bekreftelse på at tid man ønsker for gjennomføring av kamp er ledig. Kontakt så motstander og avtal ny kamptid. Få bekreftelse fra motstander.

2.4 Tillegg for lagleder for 11 og 7 er - lag

2.4.2 Flytting av Hjemmekamp

Oversikt over ledig bane finnes på hjemmeside. Klubben har gitt Fotballkretsen disposisjonsrett over banene (ikke barnefotball) for å avholde kamper til avtalte kampdager og kamptider, Se treningskalender for bane så ser man når banen er reservert for kamper. Se så lenke til kretsen oversikt over kamper på samme bane, da finner man eventuelt ledig banekapasitet. Kontakt OIL Fotball på fotball@ottestadil.no for å få bekreftelse på at tid man ønsker for gjennomføring av kamp er ledig. Kontakt så motstander og avtal ny kamptid. Få bekreftelse fra motstander. Send bekreftelse om flytting av kamp til LarsJorgen.Sandvik@fotball.no . Når du får svar fra kretsen er kampen flyttet.

2.4.3 Lisensregistrering

Spillere fra 12-19 år får også dekket sin premie fra fotballforbundet, men de må være registrert i spillerregisteret til Norges Fotballforbund. Hvis dere likevel skulle få en giro trenger dere ikke betale. Si fra til lagleder som sjekker registreringen. Det er lagleders ansvar å sørge for at spillerne er korrekt registrert. Dette gjøres via internettsidene til Norges Fotballforbund. Logg inn under fiks.fotball.no. For passord send mail til fotball@ottestadil.no .

Spillerne fra 12-19 skal være registrert med forsikringstype "Lagsforsikring" ( vær nøye).


Levert av IdrettenOnline