G19 - Oppstart treninger - på vei mot 2020

Postet av Ottestad IL - Fotball den 30. Nov 2019

Treningsplan_G19_Ottestad_-_Ark_1_1_.pdf


Ottestads gutter-19 lag er klar for oppkjøringen inn mot 2020-sesongen. 

Trening vil bli på følgende dager fra kommende uke

 • Når; Tirsdager kl. 19.30-21.00 og torsdag kl. 1800-19.30
 • Hovedtrener;Alexander Ødegaard
 • Hvor; Treningene foregår på Hias.
 • Oppmøte; Senest 15 min før- ferdig skiftet og klar for trening

Vedlagt treningsplan for første halvår.


Oppfordrer gamle og nye Ottestad-spillere om å møte opp og bli med - dette blir veldig bra


NB! Dersom du er registrert som spillere i annen klubb og ønsker å delta på OIL G-19  sine treninger, så må du sørge for å klarere dette med egen klubb først.

Ta kontakt med Alexander Ødegaard på- mob. 90292207 ved eventuelle spørsmål.

Vel møtt!G16 har startet oppkjøringen mot 2020-sesongen!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 28. Nov 2019

Ottestads gutter-16 lag har startet oppkjøringen inn mot 2020-sesongen. 

En uke med trening er gjennomført og vi fortsetter med høy aktivitet inn mot jul. 

 • Trenerteam; Tore Roseth og Martin Snildal Nygård
 • Når; Vi trener hver tirsdag og torsdag kl. 1630-1800 fram til jul.
 • Hvor; Treningene foregår på Hias.
 • Oppmøte; Senest kl. 1620 - ferdig skiftet og klar for trening

Oppfordrer gamle og nye Ottestad-spillere om å møte opp og bli med - 2020 kommer til å bli et bra fotball-år med gjengen!

NB! Dersom du er registrert som spillere i annen klubb og ønsker å delta på OIL G-16  sine treninger, så må du sørge for å klarere dette med egen klubb først.

Ta kontakt med Tore Roseth ved spørsmål- tlf. 93022366

Vel møtt! Ny hovedtrener på plass for A-laget!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 13. Nov 2019


 

Hovedtrener Lars Hulleberg omkranset av Olav Ottinsen (Lagleder adm.) og Ulf Aasen (ass.trener og lagleder sportslig ).


I dag ble Lars Hulleberg presentert som ny hovedtrener for A-laget, i tillegg til trenerteamet rundt Lars og støtteapparatet. Støtteapparatet blir bestående av Olav Ottinsen (Lagleder adm.), Ulf Aasen (ass.trener og lagleder sportslig), Christer Sandvold (Materialforvalter) i tillegg til Arve Holst som har sagt seg villig til å bidra på keepersiden. Er det flere som ønsker å bidra inn mot A-laget så er det bare å ta kontakt med Ulf eller Olav - da det er mange funksjoner og roller som ellers ønskes bekledd. Det er et ønske og en målsetning å styrke støtteapparatet ytterligere, med flere som kan bidra i å gjøre A-lagsgruppa robust og slagkraftig inn mot kommende sesong.

Sportslig ledelse ved Ole K. Kjørven ønsket velkommen og innledet møtet med å peke på klubbens ønske for en A-lagstrener i OIL. To ting ble poengtert: 

 •  A-laget som utviklingsarena og spydspiss for klubbens beste spillere. En A-lagstrener må derfor vise interesse og engasjement for det som skjer i ungdoms- og juniorfotballen. 
 • En A-lagstrener må, som spillerne, ha ambisjoner på egne vegne og et ønske om å utvikle seg. Styret og sportslig ledelse har, sammen med Lars og assistenttrener Ulf Aasen, kommet til en felles forståelse for viktigheten av dette. Det lover godt for A-lagets rolle i klubben og det videre samarbeidet!

Hoveddelen av møtet var viet Lars sin presentasjon av hans tanker om neste sesong. Lars kunne presentere et  A-lagsapparat bestående av hovedtrener, ass.trener og keepertrener, i tillegg til besatte støttefunksjoner rundt laget. Noe gjenstår, men at mye allerede er på plass, lover godt! 

Videre presenterte Lars sine ideer om å etablere en åpen og inkluderende A-lagskultur både på og utenfor banen, også mot klubbens styre og øvrige lag. Om ambisjoner startet Lars med å vise til OIL sin posisjon gjennom historien, noe som tilsier at klubben på sikt bør ta mål av seg å etablere seg som et 3. divisjonslag, dvs. som det fremste nivå 3-laget i regionen (etter Ham-Kam og Brumunddal). 

Kommende sesongs målsetting er ikke satt. Det som er klart er at 4. divisjon blir langt tøffere med halveringen av avdelinger i 2019. Lars påpekte at dette vil kreve en bredere og bedre stall enn i år og han kunne fortelle at klubben er i prosess med å kontakte aktuelle spillere, fortrinnsvis spillere med OIL-fortid og regional tilhørighet. Flere ganger i presentasjonen understreket Lars nødvendigheten av å være i tett dialog med spillerne, både gjennom regelmessige spillersamtaler og på feltet. Spillersamtaler og spillerkartlegging blir da også en hovedsak for Lars og trenerteamet fremover.

Vi ønsker Lars, støtteapparatet og ikke minst spillerne lykke til! Saa, saa, saa....!
FAIR PLAY, holdninger og trenersamarbeid på tvers av årganger i Trenerforum

Postet av Ottestad IL - Fotball den 8. Nov 2019

Ottestad IL Fotball avholdt et engasjerende og spennende trenerforum 5. november med nærmere 30 deltagere fra de ulike årganger på plass. 

Etter innledning ved Sportslig ledelse Ole Kobjørn Kjørven og Malin Pedersen ble den første timen benyttet til gjennomgang og drøftelse av trenernes rolle i en FAIR PLAY sammenheng. FAIR PLAY-ansvarlig Glenn Skjæret gikk kort gjennom hva FAIR PLAY er og hvilke virkninger mangel på holdningarbeid kan få. Han pekte samtidig på at hovedtreneren, sammen med trenerteam,, som de ledende rollemodeller i lag og støtteapparat har det overordnede ansvar for å jobbe med holdninger i gruppa. Ikke minst skaffe frem et felles verdisett og omforente regler i laget som verktøykasse til å etterleve FAIR PLAY., videre sette et tydelig fokus på "respekt" for alle interessenter tilknyttet vår fotballfamilie. Skjæret understreket at gode holdninger i laget har ringvirkninger ut over oppførsel og omdømme. Gode holdninger er vesentlig for god utvikling av ferdigheter i lag og i klubb. Slik sett bør holdningsarbeidet speile hver dag på treningsfeltet og i kamp for  sikre utvikling og måloppnåelse. Skjæret pekte også på at en innsidens i sesong pr. lag kan virke som lite, men for klubben blir det da femti saker i året og det er ikke godt for vårt omdømme og heller ikke vår sponsorjakt. Derfor må FAIR PLAY-kontraktene danne grunnlag for det vi trener på i hverdagen, både spillere, trenere og støtteapparat, og ikke være noe vi signerer på en gang hvert år og er ferdig med det.

Etter gjennomgang ble det i grupper drøftet to oppgaver. Hvilke virkemidler har treneren til å lykkes med FAIR PLAY og Hvordan kan man sikre at man raskt får vognen på skinner igjen når man opplever et brudd på grunnleggende regler tilknyttet FAIR PLAY. Noen lag hadde egne verdisett, noen lag hadde benyttet FAIR PLAY-kontraktene (som alle spillere må signere) til å drøfte i lag - "hvilke regler skal gjelde for oss" og slik oppnådd bedre eierskap til regelsettet hos alle spillere. Et lag hadde et klokkeklart mantra "Best inne på banen, best utenfor banen" som handlet både om den sportslige målsetning så vel som det holdningsmessige. Om brudd forekommer ble det pekt på at det er viktig å straks signalisere at dette ikke er akseptabelt, samt ta en rask og avklarende samtale med enkeltspiller og lag for å understreke hva som er ok og ikke ok. Hva angår opptreden fra foreldre og publikum på sidelinjen så håper alle trenere tilstede på forumet at de også bidrar til god stemning og tar eierskap til en "voksen" tilnærming og kommunikasjon slik at Ottestad-Parken kan fortsette å være den "hyggelige"arenaen den er kjent for å være for de fleste i fotballfamilien. Slik sett er trenerne og lagets holdninger viktige all den tid publikum støtter opp om laget og tar "næring" i de signaler som gis fra den kanten.

Etter en kort pause entret Trenerveileder Tore Roseth podiet og tok for seg sin oppfatning og erfaring knyttet til trenersamarbeid på tvers. Roseth pekte på at samarbeidet mellom G14 og Junior, videre A-lag senior hadde fungert bra og hadde ellers samme oppfatning av de eldste jentene opp mot A-lag damer. Når det kom til utviklings-arenaer for de for ivrige i ungdoms-fotballen og for keepere så har vi imidlertid enda en vei og gå, men sportslig ledelse jobber videre sammen med trenerforum for også å finne gode løsninger for dette.

Dernest fortalte Mads Brannstorph med støtte fra de andre trenerne i A-lag damer hvordan de hadde jobbet med trenersamarbeid på tverrs i klubben og også utenfor klubben siden 2013 for å kunne tilby de som ønsket og hadde behov for utviklingsarenaer gode tilbud. Brannstorph pekte på at dette gjaldt for den siste 25% av mestringsmodellen hvor du bør møte utfordringer, og pekte på viktigheten av å kunne få tilhøre sin aldersgruppe minst 50% av tiden av sosiale årsaker, samt også få operere på arenaer i 25% av tiden med noe lavere ferdigheter hvor de kunne dominere og kjenne på ekstraordinær flyt. 

Med hensyn til å drive med flere idretter som en del av treningen ble det ansett som udelt positivt og det ble påpekt at det så langt det lar seg gjøre bør legges til rette for dette. Brannstorph pekte ellers på viktigheten av spillerkartlegging som grunnlag for treningsopplegg og målsetning og at de beste må passes på slik at trenings-belastning og total-belasning holdes mest mulig i balanse for å kunne oppnå effekt av trening og unngå skader eller utbrendthet. Brannstorph kunne fortelle at felles treninger lå på 2-3 i uka + kamp for A-damene, men med egentreninger og skole så var enkelte av jentene opp i 8-9 økter i uka, noe som gjør det ekstra viktig å planlegge trenings-ukene for de enkelte utøvere dette gjelder.

Oppsummert ble dette et lærerikt og flott trenerforum med finne diskusjoner og refleksjoner fra en oppegående og flott trenergjeng som alle ønsker det beste for Ottestad-fotballen. Trolig gikk ingen hjem uten å ha fått med seg noe de kan bruke i sin egen hverdag i forberedelser mot 2020-sesongen. Stor takk til alle som presenterte, trenere som stilte og ikke minst Ole Kolbjørn Kjørven og Malin Pedersen som sammen holder i det sportslige med stramme og vel- regisserte tøyler. Ottestad-fotballen blir utvilsomt bare bedre og bedre gjennom det vi sammen klarer å få ut av disse forumene. Vel blåst.


Trenerapparatet for A-lag herrer takker for seg

Postet av Ottestad IL - Fotball den 5. Nov 2019

Etter tre år som trener for Ottestad fotball sitt A-lag herrer har hovedtrener Simen Arnesen valgt å avslutte sitt engasjement rundt A-laget, og det samme gjør hjelpetrenerne Amund Berge og Jardar Kokvoll.

Styret i OIL fotball er i gang med å rekruttere nye krefter til vår A-lag herrer, og satser på at dette vil være på plass i god tid før nyttår.

Vi vil rette en stor takk til Simen, Amund og Jardar for all den tiden de har viet til herrelaget og håper at engasjementet for fotballen vil leve videre!

Noen ord fra Simen: Jeg ønsker å takke alle for den tilliten jeg har hatt i Ottestad. Det har vært fantastisk morsomt og lærerikt og det er absolutt utviklende å ha en slik rolle. Spillerutvikling i OIL fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 11. Sep 2019

I Hamar Arbeiderblad kunne vi 6. september lese om et klubbsamarbeid om spillerutvikling i regionen. Dette er et initiativ fra HamKam. På bakgrunn av den avtalen som ble forelagt klubbene, har Ottestad IL fotball valgt å ikke bli involvert i dette. 

Hovedutfordringen, slik vi ser det, er at det legges opp til hospitering utenfor egen klubb før 15-årsalderen. I vår sportsplan har vi nedfelt at hospitering i hovedsak skal foregå innenfor rammen av egen klubb før 15-årsalderen, og at sone- og kretslagsordning dekker behovet for spillere som trenger ytterligere utviklingstilbud.

I Ottestad IL fotball ønsker vi å vektlegge tilhørighet til egen klubb/eget lag. Vi mener dette fremmer visjonen om «lengst mulig, flest mulig, best mulig». Vi er nå i dialog med HamKam om å finne andre samarbeidsformer.  

Ved spørsmål, ta kontakt med leder Knut Neby eller sportslig ledelse ved Malin Pedersen og Ole K. Kjørven

Faksimile HA fredag 6. september 2019
En aktiv søndag i idrettsparken

Postet av Ottestad IL - Fotball den 22. Aug 2019

Søndag 18. august var det både treerturnering og verdi-foredrag (KFUM/KFUK) i Ottestad Idrettspark -en dag med mye glede og påfyll!

Hele åtte treerbaner med vandt var stilt opp da 300 6-åringer kom til Ottestad for å spille fotball. Treerlagene kom fra våre naboklubber HamKam, Storhamar, Ilseng, Brumunddal, Ridabu og Stange , og de ivrige barna spilte til sammen 72 fotballkamper. (Takk til Storhamar og Stange SK for lån av baner!)

Samme dag inviterte fotballstyret til seminar om "Verdibasert ledelse" med foredrag fra KFUK/KFUM som har i mange år har jobbet målrettet med ungdomssatsing og holdninger i klubben. Samarbeidspartner for arrangementet var KFUK/KFUM Hamar Ynglingen, og Hans Martin Vilberg snakket om ungdomsarbeidet som drives lokalt. 


Tema for kvelden:

- Å drive en verdibasert fotballklubb - Hvorfor et verdigrunnlag, og hvilke verdier er viktige? - Hvordan implementerer vi verdiene, og hva lykkes vi med og hva lykkes vi ikke så godt med? 
- Ungt lederskap i fotballen - Hvordan utvikle det? - Utfordringer i dagens barne- og ungdomskultur 
Invitasjonen går til alle fotballklubbene i kretsen, samt interesserte i barne- og ungdomsarbeid.

Det ble en inspirerende seanse, og gledelig at flere naboklubber tok turen for å høre om arbeidet i Kåffa.


Foto Bjarne Kise


Hans Martin Vilberg, Hamar Ynglingen (foto Malin Pedersen)


Thor-Erik Stenberg og Kristian Rem (foto Malin Pedersen)
Takk for i år!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 19. Aug 2019

Nok et fotballskole-eventyr er over, og vi vil takke de 195 herlige barna som deltok, samt de 50 unge instruktørene som bisto med fotballøvelser, plastring, matservering og godt humør. Og takk til de rundt 10 foreldrene i Ottestad fotball som bisto med "voksenhjelp" under arrangementet.

Vi håper at alle barna har hatt det bra på fotballskolen, at de har fått nye venner og gode minner, og kanskje har tilegnet seg en ny finte eller fått finpusset scoringsteknikken. Samtidig håper vi at foreldre tar kontakt med tilbakemeldinger om ting som burde vært gjort annerledes eller ting som fungerte ekstra bra.

Vi er veldig glade og stolte av vår fotballskole-ildsjel Tore Roseth som har mye av æren for at arrangementet gjennomføres. Tore har ansvar for planlegging av alle fotballøvelser og opplæring av instruktørene, og han leder gruppene med stø hånd gjennom dagen, styrer logistikken og tar seg av instruktører, barn og uforutsette hendelser. En stor TAKK!

Tusen takk også til lokale leverandører for god hjelp:

 • Spar Ottestad for gratis brød samt pakking av varer som lettet jobben vår
 • Hegsvold gård for gratis, økologiske gulrøtter som gikk ned på høykant
 • Fredheim gård for rimelige egg til omeletten
 • Knutstad-Holen for god pris på nydelige fiskeburgere til avslutning på fredagen
 • Østlandske Kjøleservice for lån av gratis kjølehenger som lettet jobben til mat-gjengen
 • Og ikke minst TINE for leveranse av sjokomelk, sekker og t-skjorter

Thomas Kjønniksen deltok med dronekamera siste dag av fotballskolen, her ser du resultatet: 

https://drive.google.com/file/d/1umtsT5Krq1p97oLuYh24v3hW94fGzcna/view


 

Verdibasert ledelse i idretten - gratis seminar 18. aug

Postet av Ottestad IL - Fotball den 12. Aug 2019


Førstkommende søndag 18.8 kl 12.30-14.30 på klubbhuset arrangerer OIL Fotball i samarbeid med KFUK-KFUM Ynglingen Hamar klubbutviklingsseminaret "Verdibasert ledelse i praksis"


Ledere i KFUM Oslo er invitert til Ottestad (som del av oppladingen til kampen mot Ham Kam samme dag) for å dele sine erfaringer fra en klubb som har utmerket seg innen barne- og ungdomsarbeid, Fair Play, satsing på jentefotball og som samtidig har etablert seg som en toppklubb. 


Ole Kolbjørn Kjørven i OIL fotball har vært initiativtaker og vært aktiv i planleggingen av programmet, som temaene er aktuelle i utviklingen av idrettslaget og fotballen i Ottestad - dette går rett i kjernen av kvalitetsklubbarbeidet i klubben. 


Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte! Meld deg på til KFUM/KFUK (sms til 97549276) av hensyn til bevertningen.


Tema 1: Å drive en verdibasert fotballklubb

- Hvorfor et verdigrunnlag, og hvilke verdier er viktige?

- Hvordan implementerer vi verdiene, og hva lykkes vi med og hva lykkes vi ikke så godt med?

Tema 2: Ungt lederskap i fotballen

- Hvordan utvikle det?

- Utfordringer i dagens barne- og ungdomskultur

INVITASJON PDF

Invitasjonen går til alle fotballklubbene i kretsen, samt interesserte i barne- og ungdomsarbeid. 

Fotballhilsen fra Ole Kolbjørn Kjørven og Erik Longva, OIL fotballFoto: Jan Morten Frengstad 2018
A-kamper søndag 11. august - feil i annonse i HA

Postet av Ottestad IL - Fotball den 10. Aug 2019

Søndag 11. august inviterer både A-lag damer og A-lag herrer til kamp i Ottestad Idrettspark. Damene spiller mot Høybråten-Stovner klokken 14.00 med Obron som kampsponsor. Herrene spiller mot Follebu klokken 18.00, og denne kampen er sponset av MECA Ottestad Bilsenter. Velkommen!
Praktisk info om fotballskolen 2019

Postet av Ottestad IL - Fotball den 2. Aug 2019

Velkommen til TINE Ottestad fotballskole 12.-16. august. 186 barn er påmeldt, og vi gleder oss!

Start: Mandag 12. august, oppmøte klokken 8 for registrering og info til foreldre og barn.

Sted: Ottestad Idrettspark

Tid: Vi har åpent kl. 8-15, kjernetid med aktiviteter er kl. 9-14. Oppmøte kl. 8 første dag.

Frokost: Barn som kommer tidlig må gjerne ta med niste og spise frokosten sin her

Mat: Vi serverer sunn mat, frukt og grønt hver dag. Siste dag griller vi fiskeburgere. MENY.pdf.

Utstyr: Ta med egen ball (husk å merke med navn!). Leggskinn er påbudt, fotballsko er fint hvis du har. Ta med vannflaske. Klær etter vær. Alle deltakere får utdelt TINE treningstrøye og sekk.

Program: Første dag blir deltakerne delt inn i grupper etter alder, 10-15 barn per gruppe. Aktivitetene organiseres på stasjoner, her får man øve på skudd, føring, pasning, teknikk, spill, ballkontroll, målvakt og hinderløype. Hver gruppe har faste instruktører som følger dem rundt.   På fredag er det avslutning med fotballturnering og grilling.

Instruktører: Vi har med oss 45 unge instruktører fra ungdomsskole og videregående. De aller fleste har erfaring fra tidligere fotballskoler. I tillegg er det 4-5 voksne til stede hver dag, disse vil ha et overordnet ansvar for deltakere og instruktører.

Fotografering: Vi ønsker å ta bilder under fotballskolen som kan brukes på nettsider og liknende. I tillegg tar vi lagbilder som trykkes i Stangeavisa. Bildene vil selvsagt bli brukt med varsomhet! Dersom noen vil reservere seg fra fotografering, vennligst send oss en epost: post@ottestadil.no.

Vi har fått god hjelp av lokale leverandører med både gratisvarer og gunstige priser. Vi ønsker derfor å rette en stor takk til: 

TINE, Spar Ottestad, Fredheim gård, Bakehuset, Knutstad&Holen, Hegsvold gård, Nortura og Østlandske Kjøleservice

Velkommen til aktive dager sammen med gamle og nye venner!

Tore Roseth (leder fotballskolen) tlf. 930 22 366

Mari B. Nordtun (leder OIL) tlf. 971 73 106

Velkommen til bedriftscup i Ottestad!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 3. Jul 2019

Den 30.- 31. august arrangerer Bedriftsidretten 5erturnering i fotball, og Ottestad IL har gleden av å være teknisk arrangør.


Cupen arrangeres for første gang hos oss, på nye kunstgressbaner i Ottestad Idrettspark. Målet er å bygge lag – med gode fotballkamper, sosialt samvær, Fair play og ikke minst bankett i Hamar lørdag kveld. Det spilles både i bedriftsklasser og åpen klasse, man trenger altså ikke å være et bedriftsidrettslag for å være med. 


Vi håper at lokale bedrifter og samarbeidspartnere har lyst til å delta!


Påmelding innen 4. august. https://hedmarkoppland.bedriftsidretten.no/events/p/1000027603/ottestad-bedriftscup-5´er-fotball
Lederskifte i OIL fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 13. Jun 2019

Ved årsmøtet i 2019 ble det ikke valgt ny leder av fotballstyret, og styret i OIL ble gitt fullmakt til å velge leder så snart man hadde en kandidat på plass.

Den 12.06. hadde styret i Ottestad IL gleden av å velge inn Knut Neby som ny leder for OIL fotball. Knut er idrettspappa med 4 barn og har selv levt et aktivt idrettsliv med fotball og alpint. Han har i perioden 1986 – 2012 i hovedsak vært knyttet til Vang Skiløperforening og i ulike roller ellers i Hedmark Skikrets og vet slik hva som skal til av adminstrativ tilrettelegging for at aktivitet skal bli god.

Vi ønsker Knut lykke til med oppgaven!

Samtidig vil vi få takke Glenn Skjæret for den enorme innsatsen han har lagt ned for OIL fotball i sin periode på halvannet år som leder (høst 2017-vår 2019). Han har rekruttert mange ressurspersoner inn i både fotballstyret og kvalitetsklubb-gruppa, og disse har sammen jobbet knallhardt med å bygge struktur og rutiner for OIL fotball. I dag har vi en robust organisasjon som er godkjent som NFF-kvalitetsklubb. 

Selv om Glenn nå trer av som leder, vil han fortsette i fotballstyret med hovedansvar for klubbens Fair Play-arbeid.


Avtroppende leder Glenn Skjæret


Påtroppende leder Knut Neby
OIL sitt høringsinnspill til arealplan

Postet av Ottestad IL - Fotball den 7. Jun 2019

Arealdelen av ny kommuneplan (2019-2031) i Stange er ute på høring.

Ottestad IL har meldt inn sine synspunkter, her er brevet som er sendt til kommunen:

Innspill til kommuneplanens arealdel 2019 - fra Ottestad IL.pdf


Foto: EF Sportsfoto
Takk til flinke maskoter!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 7. Jun 2019

Takk til JG2012 som var med oss som maskoter på seriekamp mot Storhamar 6.juni! 

Godkjent som NFF Kvalitetsklubb

Postet av Ottestad IL - Fotball den 7. Jun 2019

Vi er stolte av at Ottestad IL fotball er godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1! Dette ble høytidelig markert torsdag 6. juni i Ottestad Idrettspark, med overrekkelse av plakett og blomster fra NFF Indre Østland.

En arbeidsgruppe på rundt 25 personer har jobbet i over et år med å strukturere og systematisere fotballgruppa sitt arbeid. Målet er gode og trygge rammer for alle som spiller fotball i Ottestad IL. 

- Vi skal ha en plan for vår aktivitet; oppstartsmøter, rekruttering, sportslig apparat, dommeransvarlig

- Vi skal ha god kompetanse; tilbud om trenerkurs og lederkurs på alle nivå, for å sikre kvalitet i aktiviteten

- Vi skal drive godt samfunns- og verdiarbeid; kampverter, politiattester, gode holdninger og trygge rammer

- Vi skal drive en ryddig organisasjon; rollefordeling, sunn økonomi, medlemshåndtering/ FIKS

Mye av arbeidet er i gang, og mye gjenstår. Men vi er på god vei mot en godt organisert og strukturert fotballgruppe i Ottestad IL.

Gratulerer så mye til alle som har bidratt i Kvalitetsklubbgruppa! 


Ny leder på plass i Ottestad IL Fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 6. Jun 2019

Vi har herved gleden av å annonsere at ny fotball-leder er på plass!

Knut Neby har ærbødigst og i ydmykhet (som han sa) takket ja til å bekle rollen som leder i Ottestad IL Fotball.

Knut tiltrer offisielt etter møtet i hovedlaget den 12. juni hvor godkjenning som leder av undergruppen fotball formaliseres.  Knut vil sitte som leder frem til Mars 31.03.2021

Knut er født 241268, er idrettspappa med 4 barn, som alle har deltat aktivt i flere idretter i oppveksten, i hovedsak fotball.

Knut er Ottestadgutt og ble på tross av et sterkt fokus på ski, seriemester i fotball for guttelag på begynnelsen av -80 tallet. Imidlertid var interessen mer rettet mot de alpine grener, noe som ble hans fokus- og satsingsområde i de videre år.

Knut er trenerutdannet c-trener, sertifisert Alpint (trener 2), har innehatt treneransvar for klubb- og skikrets-løpere, ski-skoler, trenerverv for en utøver på WC lag. Han kjenner derfor godt til Norges Idrettsforbunds kriterier, krav og forventninger til trenere med ansvar for barn, unge og voksne.

Han har i perioden 1986 – 2012 i hovedsak vært knyttet til Vang Skiløperforening og i ulike roller ellers i Hedmark Skikrets og vet slik hva som skal til av adminstrativ tilrettelegging for at aktivitet skal bli god.

Roller i idretten;

1986 - 2012

Vang Skiløperforening

2002 – 2012

Hedmark skikrets – styremedlem

2002 – 2008

Leder av alpinkomiteen Hedmark skikrets

2008 – 2012

Leder av Freestyle komiteen Hedmark skikrets

2010-2012

Medlem av Arbeidsgruppe WC Norges skiforbund, Freestyle komiteen

Knut har ellers lang fartstid i næringslivet med daglig ledelse og styrearbeid. 

La oss alle i fotballfamilien hjelpe Knut inn i sitt nye verv på beste måte, slik at han kan bistå Ottestad-fotballen i ett ytterligere løft, med mål om å bli enda bedre på alle områder. 

Hjertelig velkommen til oss, Knut, og lykke til som leder av verdens beste fotballbreddeklubb  – dette blir gøy!


Ottestad IL Fotball v/styret
Feiring av OIL som NFF kvalitetsklubb 6. juni

Postet av Ottestad IL - Fotball den 31. Mai 2019

Gratis pølser og fri inngang på A-kamp torsdag 6. juni kl. 18.45 i Idrettsparken!

Vi feirer at Ottestad IL fotball er godkjent som NFF Kvalitetsklubb. Dette er et viktig skritt for å sikre gode aktivitetstilbud i klubben i dag og i fremtiden!

18.45. Markering av OIL som kvalitetsklubb

19.00 A-kamp herrer 4.div. Ottestad mot Storhamar

Oppfordrer alle OIL-ere til å stille i klubbtøy!


NB. Eget opplegg for støtteapparat og styret på klubbhuset fra kl. 18. Disse kan melde seg på HER.


Foto: Jan Morten Frengstad

Stor jubel for nye treerbaner

Postet av Ottestad IL - Fotball den 3. Mai 2019

Endelig er de nye treerbanene på plass i Ottestad Idrettspark! 

Fire nye baner ankom parken i slutten av april, til stor glede for årets 6-åringer som fikk delta på sin første fotballtrening på de nye banene. Nærmere 50 jenter og gutter møtte frem i det fine været og fotballgleden var stor!

En stor takk til de som har bidratt økonomisk til banene:

- Sparebankstiftelsen Hedmark

- Indre Østland Fotballkrets

- Stange Servicesenter (Mekonomen/ DekkService)

- Stora Enso

PS. Våre 6-åringer trener hver søndag 10.30-11.30 i idrettsparken. Hjertelig velkommen til alle som vil prøve seg! Mer info: http://www.ottestadil.no/events/p/1000028483/forste-trening-for-6-aringene


Vi søker instruktører til fotballskolen 2019

Postet av Ottestad IL - Fotball den 2. Mai 2019

Hei!

Har du lyst til å være instruktør på vår Tine Fotballskole? Om du er jente/gutt 14 år (8 klasse) eller eldre og kan delta hele uken, er positiv og blid og kan jobbe selvstendig så er det muligheter for å tjene noen kroner i skoleferien og samtidig drive med fotball.

Vi legger vekt på at uken skal bli lærerik, mye fotball, konkurranser og god stemning og ende ut i mange minnerike og gode opplevelser for deltagerne. Derfor er vi opptatt av å finne frem til de riktige kandidater til oppgaven. Se INFO HER dersom du finner dette interessant og kan tenke deg å søke.

Med sommerlig hilsen

Ottestad IL Fotball, styret

Påmeldingen til TINE fotballskole 2019 er åpnet

Postet av Ottestad IL - Fotball den 30. Apr 2019

Velkommen til TINE Ottestad fotballskole 12.-16. august i Ottestad Idrettspark!

Vi tilbyr følgende:

 • 5 dager fotballskole for gutter og jenter født mellom 2007 og 2013
 • Matservering hver dag som inkluderer melk, brød og pålegg
 • Frisk frukt hver dag
 • Tine t-skjorte og bag/sekk

Deltagere deles inn i grupper etter alder med ca. 12 i hver gruppe og to instruktører per gruppe. Aktivitetene organiseres på ulike stasjoner, her får man øve på skudd, føring, pasning, teknikk, spill, ballkontroll, målvakt og hinderløype. De eldste gruppene inviteres til en basisøkt i Tufteparken ved Ottestadhallen.

Skolen er åpen fra kl. 08.00-15.00, kjernetid mellom 09-00-14.00. Oppstart første dag kl. 08.00. 

Mer info og påmelding finner du her:   https://www.deltager.no/ottestad_tine_fotballskole_2019_12082019

Vi ønsker oss flere 2012-jenter!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 23. Apr 2019

Vi er en liten gjeng med 2012-jenter som spiller fotball sammen, og vi vil gjerne ha med flere! 

Treningene starter onsdag 24. april klokken 17-18 på HIAS-banen.

Kontaktperson er lagleder Kari Nilsen Lødemel, Tlf 95978177

Velkommen til nye jenter!


PS. Førskolebarna (2013) starter med treninger førstkommende søndag 28. april klokken 12-13.30. Les mer her: http://www.ottestadil.no/events/p/1000028483/forste-trening-for-6-aringene


Hias-garasjen rives og flyttes

Postet av Ottestad IL - Fotball den 8. Apr 2019

I dag er Mandagsklubben sammen med banemester Bjørn og anleggsansvarlig Bjarne i full gang med å rive garasjen på Hias. I forbindelse med gravearbeidet til nytt vannbehandlingsanlegg må garasjen bort - men det vil bli reist en ny garasje litt lenger inn mot baneanlegget. 

Vi ønsket å ta vare på den gamle garasjen for gjenbruk. Vår ivrige arbeidsgjeng har derfor tatt på seg å demontere garasjen i moduler, sånn at den forhåpentligvis kan gjenoppstå i idrettsparken til lagring av utstyr til løypekjøring.


Foto Bjarne Kise
22.675 kr til Krafttak mot Kreft

Postet av Ottestad IL - Fotball den 8. Apr 2019

Tirsdag 12. mars stilte fotballspillere fra J17 og A-lag herrer som bøssebærere for Krafttak mot Kreft i Ottestad. 

Tusen takk til Ottestads innbyggere som bidro til 22.675 kr i bøsser og vipps til aksjonen, og takk til alle som var bøssebærere denne dagen!


Bøssebærere fra OIL fotball J17
Plass på bussen til A-kamp herrer 7. april

Postet av Ottestad IL - Fotball den 1. Apr 2019

A-lag herrer spiller bortekamp mot Jevnaker søndag 7 april kl 1500.

A-laget tar buss til Jevnaker og har ledig plass til hjemmefansen.

 

Bussen reiser fra klubbhuset kl 1130.

Billettpris: Kr 100. pr pers. Betales på Vipps Ottestad IL Fotball: 113541

 

Velkommen med på tur!


Seier mot Sander - Jevnaker i neste runde

Postet av Ottestad IL - Fotball den 26. Mar 2019

MATCHVINNER: Peder Bye Foss.

Det ble spenning til siste slutt da Sander gjestet Hias søndag. Bortelaget var farligst frempå tidlig i 1. omgangen uten uttelling. Jo, lenger man kom i kampen jo mer fikk Ottestad festet grep om kampen.

I det 73. minutt kom scoringen. En frekk André Brendyen rappet til seg ballen i midtstreken og satte fart framover. Han slapp ballen perfekt til debutanten Peder Bye Foss som iskaldt satte inn ledermålet.

Tross mye rom å kontre i klarte vi aldri å drepe kampen helt. Og Sander kunne fort ha fått inn utligningen på et par farlige dødballer på tampen. Men resultatet sto seg og nå er det 2. kvalikrunde til NM som gjelder.

Laget: Vebjørn Strandlie - Dima Yampolskyy, Erik Hulleberg, Mats Brenden, Kristian Bessesen, Marcus de Flon, Martin Snildal Nygård, Brede Moen, André Brendyen, Peder Bye Foss, William Karlsen.

Innbyttere: Kristian Aasen, Jonas Løkken, Martin Hansson.

Vi gratulerer Brede Moen, Peder Bye Foss, Kristian Bessesen og Martin Hansson med sin debut.

Det er også klart at Jevnaker blir motstander i den andre kvalikrunden. Jevnaker har fått hjemmekamp og kampen skal spilles innen 7. april. Vi kommer tilbake med endelig kampdato og tidspunkt når det er spikret.

Sesongstart: NM-kval mot Sander

Postet av Ottestad IL - Fotball den 23. Mar 2019

Endelig kan vi begynne å snakke om tellende kamper igjen. Sander er motstander i 1. kvalifiseringsrunde i NM. 

Vi ønsker oss til 1. runde, da må Sander slås på søndag. Kvaliteten på troppen i år er veldig god. Vi har færre spillere i troppen i år kontra i fjor, men kvaliteten er høyere. Dessverre har store deler av vinteren vært preget av mye skader og sykdom. Treningene har likevel vært av bra kvalitet. 

Noen utskiftninger har vi hatt siden fjorårssesongen. Følgende signeringer har blitt gjort i vinter: 

Brede Moen (Tynset), Kristen Ommang-Engen (Flisa), Peder Bye Foss (Flisa), Kristian Bessesen (Brumunddal) og Martin Hansson (HamKam). Vi har variert noe prestasjonsmessig i treningskampene i vinter, men laget ser mer og mer komfortable ut. Vi streber alltid etter  å bygge relasjoner mellom spillerne, noe antall treningskamper i vinter forteller. 

Sju kamper har vi spilt: 

 • OIL-Ringsaker 4-1 
 • FuVo-OIL 3-1 
 • OIL-Flisa 1-1 
 • OIL-Furnes 1-0 
 • OIL-Skedsmo 2-1 
 • OIL-HamKam2 1-1 
 • OIL-Kolbu 3-3 

Vi håper folk tar turen til HIAS på søndag. Kampstart er 16:00. Vel møtt!
Hias: Midlertidig parkering fra i dag

Postet av Ottestad IL - Fotball den 6. Mar 2019

I dag onsdag 6. mars tas den midlertidige parkeringen ved Hias-banen i bruk, gammel parkering er stengt. 

Viser til tidligere info om byggearbeider, følg gjerne med på Hias sine egne sider: 

https://hias.no/nyheter/aktuelt/midlertidig-vei-og-parkeringsplass-ved-hias/

NB! Ikke hent baller som forsvinner inn på byggeområdet! Anleggsarbeiderne kaster ballene inn igjen på banen så fort de er på jobb, så sørger vår banemester eller anleggsansvarlige for å låse ballene inn i brakka. 


Midlertidig parkering på nordsiden av Hias-bygget


Skisse midlertidig parkering


Bom ned til baneområdet
Fotballen trenger engasjerte styremedlemmer!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 25. Feb 2019

Vi trenger gode forslag og gjerne innspill fra personer som selv kan tenke seg å bidra!

Disse vervene er på valg: 

 • Styreleder 
 • Sportslig leder / leder sportslig utvalg
 • Økonomi 
 • Styremedlem 

Dette er en fin mulighet til å være med å påvirke utviklingen av fotballen i Ottestad, og det er etablert flere arbeidsgrupper som støtter styret i arbeidet. Fotballgruppa har jobbet mye med strukturering det siste året, gjennom NFFs kvalitetsklubbprosjekt. 

Det jobbes aktivt for å øke kvinneandelen av involverte i fotballen, deriblant i styret. 

 

Disse kan kontaktes (valgkomite): 

Glenn Skjæret 99479330

Ole Kolbjørn Kjørven 98130292

Paal Kvernvolden 90929900

Erik Longva 95981346


Foto: Jan Morten Frengstad
Takk til fantastisk banemannskap!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 10. Feb 2019

Vi må bare dele dette bildet fra Hias-banen nå i februar. Det snør og snør og snør, og likevel klarer vår banemester Bjørn Strand, i samarbeid med anleggsansvarlig Bjarne Kise å holde banen åpen til treninger og kamper. Takk for jobben dere gjør!