Samtykkeerklæring for bruk av bilder i Ottestad IL

DetteeretsamtykkesomgjelderheleOttestadIdrettslagogalleidrettsgrupper.Datatilsynetkreveratidrettslagetinnhentersamtykkefradeforesattetilåpubliserebilder/videoavutøvernepåinternettogipapirform.OttestadILvilværevarsommedåkoplenavnpåutøveresammenmedbildene,ogviliminstmuligutstrekningpublisereindividuel

ddmmyyyy

Må være foresatt når utøver er under 15 år

Levert av IdrettenOnline